การประชุมรายงานความก้าวหน้า U2T CMU Doilor โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กรณีพื้นที่ตำบลดอยหล่อ

21 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด และหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะทำงาน นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มช. (U2T CMU KICK OFF) ในกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน การส่งเสริมเกษตร การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน จำนวน 5 โครงการย่อยที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ได้แก่

1) กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในท้องถิ่น โดย คณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์และการสร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถด้านภาษา โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

3) การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาจากโรคไม่ติดต่อ

4) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวังภาวะกระดูกพรุน สุขภาพทรวงอก และ จากภาวะสโตรคด้วยวิธีการประเมินในท้องถิ่น

5) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดย คณะเทคนิคการแพทย์

ทั้งนี้ นอกจากการรายงานผลการดำเนินงานและอุปสรรคในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผลกระทบสูง และแนวทางการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนในการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
 
แกลลอรี่