วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้มอบหมายให้ทีมท่องเที่ยวในฐานะหัวหน้าโครงการ U2T ตำบลหายยา ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, คุณเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค, ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานคณะทำงานถอดบทเรียน U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน, คุณกร จันทรวิโรจน์ คณะทำงานถอดบทเรียน U2T for BCG ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติเลือกพื้นที่ U2T ตำบลหายยา ในการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของตำบลหายยา และตำบลวัดเกต ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ได้กรุณาให้มุมมองถึงความสำเร็จในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ ทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกำไลข้อมือมงคลให้กับวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนหายยาได้อย่างรอบด้าน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ U2T for BCG ทั้งการพัฒนาสินค้า บริการ และการเรียนรู้ร่วมกัน
แกลลอรี่