MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 6

30 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ นำ อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ, ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการฯ, พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 6 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์เครื่องมือจากการนำไปทดสอบเก็บข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้าให้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมร่วมกันหารือและเสนอแนะถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงครื่องมือฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบคุณภาพจาก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่