ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด

12 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยคุณวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองและประธานชมรมฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โอกาสศึกษาดูงานด้านการใช้เกมธุรกิจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทักษะแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562-2563 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
แกลลอรี่