คุณพิมประภัส แซ่โง้ว และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง strategies for improving personnel immunization coverage : Safety for all

2 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบ Poster Presentation
เรื่อง strategies for improving personnel immunization coverage : Safety for all
ในการประชุมวิชาการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ในภาคเหนือตอนบน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
แกลลอรี่