CMUBS จัดอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมั่นใจ

7 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic First aid) แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ จำนวนรวมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง พร้อมลดโอกาสในการเกิดภาวะความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพ คุณพรรษวรรณ สายหร่าย และคุณศิลาภรณ์ เมืองปิง จากงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตผ่านการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) โดยต่อยอดความรู้เดิมจากการอบรมวิธีใช้เครื่อง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมจัดให้ผู้ร่วมอบรมได้ทดลองการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจยังได้ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) เรียบร้อยแล้ว บริเวณชั้น 1 ข้างประตูทางเข้าโถงบันไดกลาง หน้างานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันถ้วงทีอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่