พิธีเปิดงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

18 เมษายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

พิธีเปิดงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

         วันที่ 18 เมษายน 2565 ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำโดย ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ อาจารย์ ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย อาจารย์ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ภายใต้โครงการ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย พิธีเปิดงานมีผู้กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ ผู้จัดการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประธานเปิดงาน โดย ท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย Keynote Speaker โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด

         ในพิธีเปิดงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มีการแสดงผลงาน โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” ในปีที่ผ่านมา และในปีปัจจุบัน แสดงต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมงาน

          สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสมรรถะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0) หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) จัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูล (Module) มีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการตามศาสตร์และสาขาวิชาที่ถนัด และตรงกับความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีการเชื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างคณะกับภาควิชา ระหว่างระดับอุดมศึกษาหรือระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบเทียบโอน (Credit Transfer) และการเก็บหน่วยกิตได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โครงการฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมผู้เรียนทั้งสิ้นกว่า 1,900 ราย

แกลลอรี่