สาขาวิชาดิจิทัลเกม CAMT จัดกิจกรรม Game Play Test Final Project

31 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษ Final Presentation ในรูปแบบ Playtest Exhibition ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ทดลอง Game Play Test ในรายวิชา ได้แก่
  • 958221 GAME DEVELOPMENT 1 อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี
  • 958225 DIGITAL GAME PRODUCTION อาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
  • 958261 GRAPHICS DESIGN FOR 2D GAMES อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลเกม และอาจารย์ แทนพันธุ์ คณะเจริญ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดิจิทัลเกม
        กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเกม และต่อยอดในอนาคตต่อไป ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่