สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

29 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อประชุมปรึกษาหารือการนำเสนอข้อมูล จัดทำ SWOT Analysis และวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
แกลลอรี่