สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน"

17 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Center for ASEAN Studies, CMU  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ  "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน"  ครั้งที่ 1 หัวข้อ สังคมอาเซียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนหลังโควิค-19   ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย
  • อ.ฉัตรียา เลิศวิชา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mind, Brain and Education ในหัวข้อ “การใช้เวลาหน้าจอ screen time ของเด็กในยุค Covid-19”
  • คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี ผู้ประสานงาน และผู้จัดการเคสรายกรณี มูลนิธิ Urban light ในหัวข้อ “ACEs :Adverse Child Experience ความรุนแรงในเด็ก ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมและสุขภาพในตอนโต และความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ในช่วงโควิด จากการเก็บตัว ภาวะเศรษฐกิจ”
  • คุณพรเลิศ ชุตินธรางค์กูล นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ สพม.34 ในหัวข้อ “บูลลี่ ภัยออนไลน์”
  • คุณพนาชัย วีระพันธ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 


ดำเนินรายการโดย  ดร.พิสิษฏ์ นาสี อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดการ

13.30 – 14.15 การใช้เวลาหน้าจอ screen time ของเด็กในยุค Covid-19  โดย อ.ฉัตรียา เลิศวิชา  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mind, Brain and Education

14.15 – 15.00 Covid-19 ข้ออ้างของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
โดย คุณพนาชัย วีระพันธ์  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คุณกัมพล ใหม่จันทร์ดี  ผู้ประสานงาน และผู้จัดการเคสรายกรณี มูลนิธิ Urban light และ
คุณพรเลิศ ชุติธรางค์กูล  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ สพม.34

15.00 – 15.30 เสวนาร่วมกัน และช่วงถาม-ตอบ

ดำเนินรายการโดย ดร.พิสิษฏ์ นาสี อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

แกลลอรี่