นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

3 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท – ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยาง (Thermoplastic Elastomer from Thermoplastic Starch and Rubber)
ของ น.ส. อารยา ขอดแสงมา โดยมี ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับปริญญาเอก – ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง สมบัติต้านเซลล์มะเร็ง ต้านออกซิเดชัน และความคงตัวต่อความร้อนของแอนโทไซยานิน จากข้าวดำที่เกิดโคพิกเมนต์กับสารสกัดจากพืชและการห่อหุ้มเพื่อนำส่งในระบบทางเดินอาหาร (Anticancer, Antioxidative, and thermostability Properties of black Rice Anthocyanins Co-pigmented with plant extracts and Encapsulation for Delivery in Gastrointestinal System)
ของ นายณัฐพงศ์ กันหา โดยมี ผศ. ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก เป็นประธานที่ปรึกษา ผศ. ดร.สุทัศน์ สุระวัง รศ. ดร.พรสิริ พิจการ เป็นกรรมการที่ปรึกษา

แกลลอรี่