วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมการประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

10 เมษายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมการประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นที่ Student Development Paradigm Shift เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา การจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 36 สถาบัน ร่วมการประชุม
แกลลอรี่