การสัมมนางานวิจัยเรื่อง “Current status of cannabis industry in the world and how we are”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Current status of cannabis industry in the world and how we are” โดย Mr.Philippe Normandin และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่