คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

13 ธันวาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขานิติศาสตร์)
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนามาตรการคุ้มครองพลเมืองจากการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ" โดย รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์)
นายภาสกร ญี่นาง (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)
แกลลอรี่