สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน EdPEx

15 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่