พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

21 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่