นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมีรับรางวัล Best Student Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       นางสาวพนิดา บุญทวี นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ ได้รับรางวัล Best Student Poster Award จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง "In silico Drug Discovery of Inhibitors Targeting Main Proteases of SARS-CoV-2 and Mutated Variants as a Potential Treatment for COVID-19" ในงาน Second Trilateral Symposium on SDGs: New Strategic Approaches Towards SDGs Beyond the COVID-19 Pandemic ณ Kagawa University, Kagawa, Japan เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ https://www.kagawa-u.ac.jp
แกลลอรี่