นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 3 รางวัลจากการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ GSB Smart Start Idea

2 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ GSB Smart Start Idea กับโจทย์ "สร้างสรรค์ธุรกิจสำหรับเทศกาลแห่งความรัก" พร้อมเงินรางวัลจำนวน 14,000 บาท รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน Monster Love รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน Ocare และรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Pet Match โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารอบชิงในระดับประเทศต่อไป

     รายชื่อสมาชิกในทีมจำนวน 7 คน ประกอบด้วย
     1. นางสาวเฌอช์ ศิริวัชชกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810047
     2. นางสาวณัฐนรี ภูมิอมร รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810065
     3. นางสาวดนธนนท์ เรือนทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810074
     4. นายธนัท จันไตรรัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810084
     5. นายคุณากร ครองดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810017
     6. นายวรานนท์ ทศบุญชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810284
     7. นายกฤษณะ วงค์คม รหัสประจำตัวนักศึกษา 591810246
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน เป็นที่ปรึกษาทีม

     โครงการ GSB Smart Start Idea จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและมหาวิทยาลัยประชาชน กับมหาวิทยาลัยจํานวน 38 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้พื้นที่ของ Innovation Club by GSB Start up ในการค้นคว้า สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดผ่านผลงานการประกวด

แกลลอรี่