พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

          พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,845 คน จาก 21 คณะ 2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น คณะเทคนิคการแพทย์ 110 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 5 คน คณะนิติศาสตร์ 102 คน คณะบริหารธุรกิจ 206 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 320 คน คณะแพทยศาสตร์ 109 คน คณะเภสัชศาสตร์ 72 คน บัณฑิตวิทยาลัย 7 คน สถาบันนโยบายสาธารณะ 1 คน คณะมนุษยศาสตร์ 241 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 133 คน คณะวิจิตรศิลป์ 92 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 29 คน

          คณะวิทยาศาสตร์ 269 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 85 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 67 คน คณะสังคมศาสตร์ 71 คน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 คน คณะศึกษาศาสตร์ 189 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 302 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 104 คน คณะการสื่อสารมวลชน 94 คน คณะเกษตรศาสตร์ 146 คน และ คณะทันตแพทยศาสตร์ 44 คน

          ในโอกาสนี้มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 4. นายพรอุดม โชติมโนธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
 6. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 8. ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โทคุดะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 9. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และมีผู้ได้รับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอายุรศาสตร์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์
แกลลอรี่