กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-16:00 น. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. กล่าวต้อนรับ อีกทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 88 คน โดยมีอาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย และหลักสูตรร่วม พร้อมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาพบปะกับคณาจารย์ เพื่อพูดคุยให้ข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน และตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่สงสัยและเป็นกังวล เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 นับจากนี้ต่อไป
แกลลอรี่