Central Tham โดยกลุ่มเซ็นทรัลหนุน นิทรรศการภาพถ่าย "พลังผู้สูงวัย" สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุ

28 เมษายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย "พลังผู้สูงวัย" โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดนิทรรศการฯ ผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานของช่างภาพรับเชิญ และผลงานของนักศึกษาที่ได้เรียนใน กระบวนวิชา 851201 "การถ่ายภาพเพื่องานสื่อสารมวลชน" ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเทอมที่ผ่านมา โดยได้ใช้หัวข้อในการนำเสนอผลงานที่ชื่อว่า "พลังผู้สูงวัย" ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นั่นคือ มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยถือเป็นสิ่งที่ความสำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี

โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพในสตูดิโอ และ การถ่ายภาพนอกสถานที่ โดยใช้แบบเป็นผู้สูงอายุ ในหลากหลายอาชีพหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และมุ่งหวังให้ภาพถ่ายเหล่านี้ ได้การเผยแพร่ และถ่ายถอดออกสู่สังคม ให้ประชาชนได้รับรู้ถึง "พลังผู้สูงวัย" ตามหน้าที่ของนักการสื่อสารมวลชน ในมิติของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม นิทรรศการภาพถ่าย "พลังผู้สูงวัย" ได้จัดแสดง ณ Jing Jai Common Space (ในโครงการ Jing Jai Village Chiang Mai) ตั้งแต่วันนี้ไป จนถึง วันที่ 26 เมษายน 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่