CAMT สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรม Workshop DII Axons

26 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) จัดกิจกรรม Workshop DII Axons สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนที่สนใจสายงานนักพัฒนาระบบ โดยสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) ผลิตบัณฑิตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกฝนบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมเน้นภาคปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์การทำงานจริง โดยมีบริษัทที่เข้าร่วม Workshop คือ บริษัท Axons โดยมีความสนใจร่วมคัดเลือกนักเรียนในโครงการกว่า 32 คน ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องอินทนิล สำนักบริการวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv CMU)
แกลลอรี่