CMUBS จัดอบรมบุคลากร พัฒนาทักษะด้านบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษแก่อาจารย์และบุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านงานบริการผ่านหัวข้อ “ภาพลักษณ์ที่ใช่ ทำอะไรก็สำเร็จ” ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ คุณรชาภา รัชตจิรากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ เป็นวิทยากรแบ่งปันวิธีคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีจิตบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกสู่สาธารณชนอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างความประทับใจและการจดจำที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการได้อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ Happy Workplace ของคณะบริหารธุรกิจ ที่จัดขึ้นให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันควบคู่กับพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน โดยหวังให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงานอีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่