STeP ขนทัพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก NSP INNO STORE ให้คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมและงานวิจัยที่จับต้องได้

13 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการฯ และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 100 คน ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24, โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) และผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานฯ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ยังจัดให้มีการรับฟังบรรยาย “บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมในภูมิภาค” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับความสามารถชุมชนเทพเสด็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม” โดย รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปปรับใช้ขับเคลื่อนการเกษตรไทยให้ทัดเทียมระดับสากลภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

แกลลอรี่