ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2561

14 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปีพุทธศักราช 2561

1. ศ.ดร.ประเสริญ ไชยทิพย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

2. ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

4. อ.ดร.วรพล ยะมะกะ ได้รับคัดเลือกเป็น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

5. คุณดารเรศ เงาเดช ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มบริการ

6. นางสาวภารวี มณีจักร ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
- ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
- ผศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒกุล

7. นางสาวธมลวรรณ เรือนโตร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- อ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
- อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่