วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan Normal University และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ และ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yunnan Normal University นำโดย Professor Li Hong รองอธิการบดี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University กับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่