สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมูลนิธิกสิกรไทย

15 มิถุนายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี, บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการจัดตั้งโรงงานสกัดต้นแบบของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์ ดร.ภญ.อรชุมา นาคสุริยะ และอาจารย์ ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง
อนึ่ง การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมูลนิธิกสิกรไทย ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรร่วมกัน จนนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดน่าน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด, บริษัท บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและให้ความอนุเคราะห์มาในโอกาสนี้