การหารือร่วมกันกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พร้อมกับ คุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ได้หารือร่วมกับ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การนำงานวิจัยไปใช้อย่างเป็นระบบ
แกลลอรี่