ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการออนไลน์ (e-Services)

1 เมษายน 2563

สำนักหอสมุด

              ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ (e-Services) สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Resources) ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.dent.cmu.ac.th/library บริการค้นหาบทความออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถค้นหา Full text ได้ด้วยตนเอง
              ผู้ใช้บริการสามารถกรอกคำขอใช้บริการใช้ผ่าน Dentlib Article Request ได้ที่ https://bit.ly/39hrGYP โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบค้นและจัดหาบทความฉบับเต็มให้ สำหรับบริการอื่น ๆ สามารถส่งคำขอใช้บริการผ่านทาง m.me/dentlibrarycmu หรือ e-mail: Dentlibcmu@gmail.com โทร. 0 5394 4434 

แกลลอรี่