หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ผ.บ.ต. รุ่นที่ 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารระดับต้น" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 56 ท่าน ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ImVM5F19xakHF_X-Ra1MRqcjKFJMXsaV 
แกลลอรี่