กิจกรรม มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

14 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและสารสนเทศ และนายกิตติชัย ทิพย์ทา บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ลานน้ำพุ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่