มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

12 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่ นางสาวณัฐวรรณ รุกขชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 621510092 และนาย ฌัลล์ชล ณ ลำพูน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 620110253 เนื่องจากนักศึกษาเก็บเงินได้จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และได้นำส่งคืนเจ้าของ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
แกลลอรี่