คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดกิจกรรม IPE ประจำปี 2564

16 สิงหาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์และภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดกิจกรรม INTERPROFESSIONAL EDUDATION (IPE) ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง “ที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่เป็น (วัณโรค)” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์หลากหลายวิชาชีพเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพตน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
แกลลอรี่