ICDI Care เราดูแลกัน " Happy & Healthy ICDI Family" we will go through this together

15 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ICDI Care เราดูแลกัน " Happy & Healthy ICDI Family" we will go through this together
ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8)

โดยทีมผู้บริหารเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการเน้นย้ำให้บุคลากรรักษาสุขภาพ
โดยการมอบอุปกรณ์ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ หน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ภายในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางสร้างองค์กรสุขภาวะ
แกลลอรี่