ทีมนักศึกษาทันตแพทย์ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม AUM2023

10 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ทีมนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นทพ. นพชัย พลอาชา, นทพ. ทวีศักดิ์ ปัญโญภาส และ นทพ. วรธิษณ์ นครังกุล โดยมี อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร และ อ.ทพญ. ศิรินาถชีวเกรียงไกร นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Remineralizing Effect of Nanohydroxyapatite-containing Varnish on Artificial Enamel Lesion ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2566 (AUM2023) วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : Dent CMU Research+ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081400113059
แกลลอรี่