คณะการสื่อสารมวลชน มช. คว้า 4 รางวัล การประกวดรางวัลพิราบน้อยฯ ปี 63 จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประเภทสารคดีเชิงข่าว ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยในปี 2563 มีสถาบันการศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลจำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563 ซึ่งผลงานของหนังสือพิมพ์อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้ว พลัส จากนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ และผศ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ามาได้ 4 รางวัล ได้แก่

     1) รางวัลพิราบน้อยประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น” ผลงานจากนิตยสาร ANGKAEW Plus “MOVE” ฉบับที่ 19 เดือนตุลาคม 2563 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ฉบับ จาก 3 สถาบัน

     2) รางวัลพิราบน้อยประเภทสารคดีเชิงข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น” ข่าวสารคดี "จะนะ" เสียงจากท้องทะเล จากนิตยสาร ANGKAEW Plus "MOVE" ฉบับที่ 19 เดือนตุลาคม 2563 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 3 สถาบันการศึกษา

     3) รางวัลพิราบน้อยประเภทการบรรณาธิกรฝึกปฏิบัติ “ดีเด่น” จากหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 กันยายน - 8 ตุลาคม 2563 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 2 ฉบับ จาก 2 สถาบันการศึกษา

     4) รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ชมเชย” ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 2 ฉบับ จาก 2 สถาบันการศึกษา

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ นางสาวสุธีมนต์ คำคุ้ม นางสาวพรรณิกา จันทร์แสง นางสาวรัตนากร หัวเวียง และนางสาวพิมพ์ผกา สุประดิศสกุล

     สามารถติดตามอ่านผลงานหนังสือพิมพ์อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้ว พลัส ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่