CAMT เข้าร่วมประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT เข้าร่วมประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นการจัดประชุมในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
           โดยมีคณบดีและเลขานุการของส่วนงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายจากส่วนงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์แกลลอรี่