โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

24 กรกฎาคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

นายสำเริงไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการ "ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนในจังหวัดลำพูนร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่