วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง Service Mind and Communication for Success 2021 ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติงาน

26 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง Service Mind and Communication for Success 2021 ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย โมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จิตบริการ และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
แกลลอรี่