ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน UniSZA, Gong Badak campus, Malaysia

18 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง ผู้ช่วยคณบดี และผศ.ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เดินทางไปเยือน Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Gong Badak campus ประเทศมาเลเซีย และเข้าพบ Prof. Dato Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Vice Chancellor ของ UniSZA เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งโครงการ Student Mobility และการส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย 
แกลลอรี่