พิธีถวายพระพุทธรูปฯ และหอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา

30 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

พิธีถวายพระพุทธรูปฯ และหอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา
- พระครูวินัยธร (หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส) แสดงพระธรรมเทศนา หลังจากนั้นได้ทำพิธีทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ล่วงลับ
- คณบดีกล่าวถวายวิหารประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในพระพุทธศาสนา
- ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร กัลยาณมิตรจากคณะหน่วยงาน ผู้มีจิตศรัทธา
นำต้นผ้าป่า/เงิน ถวายประธานสงฆ์ ได้แก่ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร ศูนย์บริการเภสัชกรรมงานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธา โดยมียอดทำบุญผ้าป่าจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,250 บาท
- รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ อดีตคณบดีและรองอธิการบดี ถวายปัจจัย
- รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ถวายไทยทาน
- หลวงพ่อรักศักดิ์ฯ แผ่เมตตาให้แก่ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ล่วงลับ
- หลวงพ่อรักศักดิ์ฯ อนุโมทนา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่