กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’81 พร้อมจัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565” โดยคณาจารย์ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 VET’81 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา พร้อมจัดให้มีการบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทยสภาและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สมาคมสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงินของบัณฑิตจบใหม่” และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “จากชีวิตนักศึกษาสู่ชีวิตสัตวแพทย์” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=108 


แกลลอรี่