โครงการ KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

27 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรมาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ และระบบ ARCH e-Procurement (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)
2. การใช้งานระบบเบิกจ่ายพัสดุแบบออนไลน์
3. ระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU e-Meeting
4. Introduction to Power BI
โดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ ร่วมกับ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกลลอรี่