พิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย) เนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1148677
แกลลอรี่