นักกายภาพบำบัด จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

18 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ นักกายภาพบำบัด ระดับเชี่ยวชาญ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 “ 30 ปี ปขมท. เหลียวหลังแลหน้า เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ดร.แววดาว ทวีชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในฐานะเลขานุการและกรรมการสภาพนักงาน มช. ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน จ.นครปฐม


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่