CMUBS เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์และบุคลากร

29 พฤศจิกายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารคณะ ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผศ. เอก บุญเจือ และ ผศ.ดร. สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน นางนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานงานบริการการศึกษา และ นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ Thailand Regional Business School Network (TRBS NET) อันประกอบด้วย สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรม The Cavalli Casa Resort จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางแผนการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งยังสานต่อความร่วมมือทางวิชาการซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย รวมถึงด้านการบริการวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันในเครือข่ายฯ

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารยังได้เดินทางเยือนสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินธุรกิจ OR รวมถึงธุรกิจเครือข่าย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ Amazon Inspiring Campus (AICA) และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกาแฟ

 

นอกจากนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBS NET) และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนเครือข่ายฯ อันจะช่วยให้เกิดการต่อยอดทางความร่วมมือต่อไป

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่