กิจกรรม "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together"

8 มิถุนายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพจังหวัดลำพูนสู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy” ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม GRAND PA HOTEL & RESORT LAMPHUN พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย

 

ในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ “นโยบาย NEC: โอกาสและทิศทาง” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคุณวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

การเสวนาในหัวข้อ “Driving Forward to NEC Lamphun” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณสรสิทธิ์ ชริศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน คุณบรรจง วิพรหมชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูนคุณไชยยง รัตนอังกูร ผู้ก่อตั้ง Lamphun City Lab คุณจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโครงการฯ โดย ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม หัวหน้าโครงการฯ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ และคุณฉันทวัต วันดี นักวิจัยร่วมโครงการ

 

#CMU #MRDI #NCE #BCG

แกลลอรี่