มช. ยกระดับ Transcript สู่ Digital เป็นแห่งแรกของไทย พร้อมผลักดันบริการเอกสารดิจิทัลเต็มรูปแบบ

20 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลด้วย Digital Transcript เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมผลักดันขยายบริการเอกสารแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ภายในปี 2564


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล ด้วย “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยได้ขยายบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีก 9 รายการ ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 ได้แก่ 

  1.  หนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ CMU-eGrad
  2. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี
  3. ใบแทนปริญญาบัตร
  4. หนังสือรับรองคุณวุฒิ
  5. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  6. หนังสือรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา
  7. หนังสือรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. หนังสือรับรองตัวสะกดชื่อสกุล
  9. หนังสือนำส่ง Transcript

เอกสารรูปแบบดิจิทัลนี้ จะช่วยให้ผู้รับบริการที่ต้องการเอกสารสำคัญทางการศึกษา ได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยจากการแก้ไขปลอมแปลง และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางมารับที่มหาวิทยาลัยหรือรอรับทางไปรษณีย์ ทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริการสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ https://www.reg.cmu.ac.th โดยจะได้รับไฟล์เอกสารทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงทำการ และเอกสารทุกฉบับจะได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารเป็นเวลา 90 วัน

แกลลอรี่