คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ในงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

24 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ได้นำผลงานวิจัยเด่นในด้านนวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุ จำนวน 2 ชิ้นงาน คือ ลูกชิ้นปลาสำหรับผู้สูงอายุ เจ้าของผลงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์, ผลไม้แช่เย็นสำหรับผู้สูงอายุ เจ้าของผลงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย จำนวน 1 ชิ้นงาน เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ในงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่