การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบาเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน

4 เมษายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรกร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน) หัวข้อ #การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบาเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่องกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าว และ ผศ.ดร.ธีวรา สุวรรณ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการผลิตวัสดุก่อสร้างมวลเบาจากฟางข้าว

#เพิ่มมูลค่าฟางข้าว
#ลดการเผา
#zero_waste

แกลลอรี่